EDMV Round – 2 – Slowly drifting – Riga, Latvia

EDMV Round - 2 - Slowly drifting - Riga, Latvia