Raju 9: Tseiko (Eesti) vs Wojcik (Rootsi)

Raju 9: Tseiko (Eesti) vs Wojcik (Rootsi)